chiudi finestra

Pedigree Arc Katusha


ARC KATUSHA
1997
ARABIAN
KARADSCHI
gr 1984
ARABIAN
KILIMANDSCHARO
gr 1.59m 1968
ARABIAN
ASWAN
gr 15.1h 1958
ARABIAN
NAZEER
gr 14.2H 1934
MANSOUR gr 1921
BINT SAMIHA b 1925
YOSREIA
gr 1943
SHEIKH EL ARAB gr 14.3H 1933
HIND b 1929
KARTA
b 1962
ARABIAN
ARAX
b 1.53 m 1952
AMURATH SAHIB gr 1932
ANGARA gr 1947
KAPELLA
ch 1957
PRIBOJ ch 15.1H 1944
KANITEL ch 1946
SHIWA
gr 1971
ARABIAN
GHAZAL
gr 1953
ARABIAN
NAZEER
gr 14.2H 1934
MANSOUR gr 1921
BINT SAMIHA b 1925
BUKRA
gr 1942
SHAHLOUL gr 1931
BINT SABAH b 1925
SHARI I
gr 1960
ARABIAN
HADBAN ENZAHI
gr 14.3h 1952
NAZEER gr 14.2H 1934
KAMLA gr 1942
HAITA
gr 1952
HALEF b 1937
JATTA gr 1933
SUMMIT SHARY
ch 1990
ARABIAN
SUMMIT SHADOW
blk 1986
ARABIAN
IBN EL WATO
blk 1978
ARABIAN
HILLCREST EL WATO
gr 1964
EL GATO b 1954
ARWADDA gr 1957
ARIS
1968
ARAMUS gr + 1962
SASSI gr 1961
RASHADAR
ARABIAN
CHARR
blk 1972
NIZAUN blk 1963
TAMASH b 1966
RAVEN SHADE
blk 1971
CHAR SIRGEM blk 1963
SHALEJAN blk 1968
S PROUD GLORY
gr 1983
ARABIAN
CIN CZORTAN
CZORTAN
gr 1962
CZORT dkb/br 15.0h 1949
MORTISSA gr 1957
IKBIR GOBI DEZ gr 1958
KEMAHS ALOHA gr  
IBN JULEP JEWEL
ARABIAN
IBN JULEP
gr 1955
JULEP gr 1939
FAE gr 1950
IKBIR GOBI DEZ gr 1958
KEMAHS ALOHA gr